miami downtown panoramic takes

miami Downtown Final

miami Downtown Final

on 6/26/10 4,642,598 426,419