miami downtown panoramic takes

miami Downtown Final

miami Downtown Final

on 6/26/10 4,642,418 426,419