qozhaya

St Anthony's monastery of Qozhaya in Lebanon

St Anthony's monastery of Qozhaya in Lebanon

on 1/16/11 5,898,107 386,401