qozhaya

St Anthony's monastery of Qozhaya in Lebanon

St Anthony's monastery of Qozhaya in Lebanon

on 1/16/11 5,898,129 386,401